NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ Ochrana osobních údaj?

Ochrana osobních údaj?

Prohlášení PENNY o ochraně osobních údaj? p?i pou?ívání webových stránek PENNY a zpravodaje PENNY s ohledem na GDPR

Spole?nost Penny Market s.r.o. (dále jako “Penny”) je potěšena Vaší návštěvou jejích webových stránek. Ochrana a zabezpe?ení osobních údaj? jsou pro nás velmi d?le?ité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údaj? p?i návštěvě našich webových stránek a o ú?elech, pro jaké jsou informace zpracovávány.

Osobní údaje, které jsou nám svě?eny, budou zpracovávána striktně d?věrným zp?sobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údaj? a podle tohoto Prohlášení.

Vzhledem k tomu, ?e změny zákon? nebo našich vnit?ních p?edpis? mohou vést ke změnám našich postup? p?i ochraně osobních údaj?, ?ádáme Vás, abyste pravidelně sledovali naše Prohlášení o ochraně osobních údaj?.

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údaj? ve smyslu Obecného na?ízení o ochraně osobních údaj? (“GDPR”) a dalších po?adavk? na ochranu údaj? je:

spole?nost Penny Market s.r.o.
I?: 649 45 880
Sídlo: Radonice, Po?ernická 257, PS? 25073
Telefonní ?íslo: 800 202 220
E-mail: ochranadat@penny.cz
Webové stránky: www.moonlightcorner.com

Toto Prohlášení o ochraně osobních údaj? se pou?ije na webové stránky spole?nosti Penny, které najdete pod odkazem www.moonlightcorner.com a dále pro všechny další webové stránky spole?nosti Penny, jako? i mobilní aplikace Penny.

§ 2 Pově?enec pro ochranu osobních údaj?

Pově?ence spole?nosti Penny lze kontaktovat na adrese:

email: dpo@penny.cz

§ 3 Zásady zpracovávání osobních údaj?

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní ?íslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo u?ivatelské chování na webových stránkách. Informace, které nelze (nebo lze jen s nep?imě?eným usilím) p?enést na Vaši osobu nap?. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údaj? (jako je nap?. shroma??ování, vyhledávání, pou?ívání, uchování a p?enos dat) v?dy vy?aduje zákonný d?vod nebo Váš souhlas.

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn ú?el zpracování a nebudou ?ádné zákonem stanovené d?vody k uchování takových údaj?.

V p?ípadě, ?e budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování ur?itých nabídek, naleznete ní?e informace o konkrétních postupech, rozsahu a ú?elu zpracování údaj?, právním základu pro zpracování a p?íslušné době uchování osobních údaj?.


§ 4 Zpracování dat

1. Webové stránky

a) Rozsah a ú?el zpracování

Osobní údaje našich u?ivatel? zaznamenáváme a pou?íváme pouze v rozsahu nezbytném pro funk?nost webové stránky a našeho obsahu slu?eb.

P?i pou?ívání našich webových stránek shroma??ujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlí?e? automaticky p?enáší na náš server. Tyto informace jsou do?asně ulo?eny v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a ulo?eny, dokud nejsou automaticky vymazány:

• IP adresa vašeho po?íta?e
• Datum a ?as p?ístupu
• Název a adresa URL na?teného souboru
• Sí?, ze které p?istupujete (odkaz URL)
• Prohlí?e? a pop?ípadě opera?ní systém Vašeho po?íta?e, stejně jako název Vašeho poskytovatele p?ístupu.

Tyto údaje budou námi zpracovány pro následující ú?ely:

• Analýza návštěvnosti
• Zajištění pohodlného pou?ívání našich webových stránek

b) Právní základ

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě ?l. 6 odst.1 písm. f) Obecného na?ízení o ochraně osobních údaj?. Zpracování je nezbytné pro ú?ely poskytování našich slu?eb a slou?í tudí? k ochraně oprávněných zájm? naší spole?nosti.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Osobní údaje jsou odstraněny, jakmile je ú?el, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údaj? pro umo?nění pou?ití těchto webových stránek a ukládání údaj? v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V d?sledku této skute?nosti neexistuje ?ádná mo?nost podání námitky ze strany u?ivatele. K dalšímu ukládání osobních údaj? m??e dojít v jednotlivých p?ípadech, pokud tak vy?aduje a stanoví zákon.


2. Newsletter

a. Rozsah a ú?el zpracování

Na našich webových stránkách máte mo?nost se p?ihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách spole?nosti Penny, zdravém ?ivotním stylu, chutných receptech, vzrušujících specialitách a obsahuje další obchodní sdělení. Povinným údajem pro registraci je vaše e-mailová adresa. Nepovinným údajem je Vaše jméno a p?íjmení, které p?ípadně pou?ijeme pouze k oslovení.

Pokud nechcete, abychom pou?ili vaše údaje, nezaškrtněte p?íslušné pole na formulá?i, na základě kterého souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údaj?.

b. Právní základ

Zpracování vašich osobních údaj? (viz § 4 bod 2a) pro newsletter je zalo?eno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle ?lánku 6 odst. 1 písm. a) GDPR:

Pokud jste se zaregistroval k odběru newsletteru, dal jste následující prohlášení o souhlasu:

P?e?etl jsem si a porozuměl jsem zásadám ochrany osobních údaj? a s podrobnými a dalšími informacemi souhlasím.

Ano, chtěl bych se p?ihlásit k odběru PENNY newsletteru a být pravidelně informován o atraktivních nabídkách. Souhlas s odběrem newsletteru mohu kdykoliv a bez udání d?vod? odvolat odhlášením z odběru v rámci ka?dého newsletteru s ú?inkem do budoucnosti.

c. Doba uchování

Vaše emailová adresa bude ulo?ena tak dlouho, dokud budete p?ihlášeni k newsletteru. Po ukon?ení odběru bude Vaše e-mailová adresa vymazána. Další uchování se m??e uskute?nit v jednotlivých p?ípadech, pokud to vy?aduje zákon.

3. Kontaktní formulá?

a. Rozsah a ú?el zpracování

Chcete-li nás kontaktovat, pou?ijte kontaktní formulá?. K vyplnění kontaktního formulá?e pot?ebujeme následující informace:

• D?vod kontaktování
• Jméno a p?íjmení
• Emailová adresa

Další informace jako telefonní ?íslo, konkrétní prodejna, ?íslo PENNY karty a oblast dotazu mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje pou?íváme k zodpovězení Vašeho dotazu a v p?ípadě pot?eby k zaslání po?adovaného informa?ního materiálu. V p?ípadě pot?eby budou informace, které nám poskytnete, p?edány oddělení odpovědnému za Vaši ?ádost. V p?ípadě, ?e Vaše osobní údaje jsou p?edány Penny, máte mo?nost informovat nás o tom, ?e Vaše údaje budou p?edány pouze oddělení pro pé?e o zákazníky. V takovém p?ípadě p?edáme po?adavek Vaší PENNY prodejně v anonymizované podobě. Poskytnuté údaje jsou p?edávány prost?ednictvím zabezpe?eného p?ipojení. Vaše údaje budou odstraněny ve lh?tě 90 dn? po dokon?ení zpracování, pokud není vy?ádováno delší uchování z d?vod? ově?itelnosti, slu?eb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.

b. Právní základ

Zpracování dat popsaných výše (viz § 4 bod 3.a.) za ú?elem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s ?lánkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní:

Poskytnutím mých údaj? a kliknutím na tla?ítko “ODESLAT” vyslovuji sv?j souhlas s pou?itím mé e-mailové adresy pro odpově? na moji ?ádost. Sv?j souhlas se zpracováním osobních údaj? shromá?děných v pr?běhu registrace mohu kdykoliv zrušit.

c. Doba uchování

Jakmile ?ádost, kterou jste podali, byla vy?ešena a Vaše p?íslušné p?ipomínky byly vy?ešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulá?em budou vymazány. Další uchování se m??e uskute?nit v jednotlivých p?ípadech, pokud tak vy?aduje zákon.

§ 5 Zprost?edkování t?etí straně

K zasílání newsletter? pou?íváme poskytovatele slu?eb t?etích stran, který se nachází v Německu a Rakousku. Tento poskytovatel slu?eb zpracovává Vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokyn?. Z?stáváme odpovědní za ochranu vašeho soukromí.

Osobní údaje p?edáme t?etím osobám pouze tehdy, pokud:

• Jste dali výslovný souhlas v souladu ?l. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR
• Je právně p?ípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu s vámi na základě ?l. 6 odst. 1 pism. b) GDPR
• Existuje zákonná povinnost p?edat údaje v souladu s ?l. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
• P?edání v souladu ?l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je nezbytně nutné pro uplatnění nebo ochranu právních nárok? a není d?vod p?edpokladat, ?e máte nad?azený zájem hodný ochrany neumo?ňující p?edání Vašich údaj?.

§ 6 Cookies

1. Rozsah a ú?el zpracování

V některých oblastech webové stránky pou?íváme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvník? webových stránek a p?izp?sobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují p?ehlednost stránek, napomáhají k u?ivatelské p?ívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou ulo?eny na pevném disku u?ivatele. Umo?ňují ukládání informací po ur?itou dobu a usnadňují identifikaci po?íta?e návštěvníka. Pro lepší orientaci u?ivatel? a prezentaci jednotlivých slu?eb pou?íváme trvalé soubory cookies. Dále pou?íváme tzv. session cookies, které se p?i zav?ení prohlí?e?e automaticky odstraní. Váš prohlí?e? lze nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies p?ehlednější. D?le?ité: Pokud zcela vylou?íte pou?ívání cookies, pravděpodobně vám nebude umo?něno vyu?ívat některé funkce a mo?nosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách pou?iváme následující ?ty?i kategorie cookies:

• nezbytné cookies
• performance cookies
• functionality / personalization cookies
• transient cookies
• targeting cookies


Na našich webových stránkách se pou?ívají r?zné typy soubor? cookies, jejich? typ a funkce jsou vysvětleny následovně:

2. Kategorie soubor? Cookies

Naprosto nezbytné cookies: Tyto soubory jsou nezbytně nutné pro vyu?ívání našich internetových stránek (nap?. p?i p?ístupu k oblastem chráněným Vámi zvoleným heslem). Bez těchto soubor? Vám nem??eme poskytnout ur?ité slu?by, které po?adujete. Soubory cookies pou?íváme k jednozna?né identifikaci registrovaných u?ivatel? během jejich pou?ívání webových stránek a p?i návratu na stránky.

Performance cookies: Shroma??uje informace o tom, jak návštěvníci stránky pou?ívá, jaké stránky navštěvují nej?astěji a zda se na webech dostávají chybové zprávy. Výkonné soubory neshroma??ují data, která by mohla být pou?ita pro identifikaci návštěvník?. Veškeré informace shromá?děné pomocí těchto soubor? jsou anonymní a slou?í výhradně ke zlepšení funk?nosti a servisu webových stránek. Na základě toho generujeme statistiky o vyu?ívání našich webových stránek a sledujeme efektivnost reklamních kampaní.

Functionality / personalization cookies: Tyto soubory umo?ňují web?m si zapamatovat p?edchozí informace návštěvníka (nap?. u?ivatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) aby nabízely optimalizované funkce p?izp?sobené navštěvníkovi. Webová stránka Vám m??e nabídnout aktuální informace o Vašem trhu tím, ?e ulo?í vaší aktuální polohu soubor? cookies. Dále tyto cookies slou?í k zachování nastavení, které na webu vytvá?íte (nap?. velikost písma nebo další u?ivatelská nastavení). Pou?ívají se také k poskytování slu?eb, o které jste za?ádali, jako je nap?. sledování videí. Tyto soubory nemohou sledovat ?innost prohlí?e?e na jiných webových stránkách. Neshroma??ují o Vás ?ádné informace, které by mohly být pou?ity pro reklamní ú?ely, a nemohou sledovat Vaší aktivitu mimo našich webových stránek. Pou?íváme proto tyto cookies, abychom Vás poznali p?i p?íští návštěvě našeho webu a p?izp?sobili obsah stránek a ulo?ení Vašich nastavení (nap?. preferovaný trh).

Transient cookies: Na našich webových stránkách se pou?ívají transient cookies, které se po ukon?ení prohlí?e?e automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umo?ňuje shroma??ovat ID Vaší relace, která Vám umo?ní p?i?adit r?zné ?ádosti prohlí?e?e do bě?né relace a umo?ní nám rozpoznat Vaše koncové za?ízení během pozdějších návštěv na webových stránkách.

Targeting cookies: Tyto cookies se pou?ívají k p?izp?sobení reklamy Vám a Vašim zájm?m mnohem konkrétněji. Také slou?í k omezení po?tu zobrazených reklam, mě?ení efektivity reklamní kampaně a porozumění chování u?ivatel? po zobrazení reklamy. Targeting cookies jsou obvykle umístěny na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Návštěvou stránek p?edáváte tuto aktivitu nap?. reklamním spole?nostem, které jsou ?asto spojeny s funk?ností webových stránek poskytovaných touto spole?ností. Tyto soubory pou?íváme k propojení sociálních sítí a našich webových stránek, které pak mohou pou?ít informace o Vaší návštěvě k p?izp?sobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamní sítě, které na základě Vašeho chování do budoucna vytvá?í p?esnou reklamu, která Vás bude zajímat.

3. Právní základ

Kv?li popsaným ú?el?m pou?ití (viz § 6 odst. 1) je právní základ pro zpracování osobních údaj? pomocí cookies v ?lánku 6 odst 1 písm. f) GDPR. Pokud jste nám poskytli sv?j souhlas s pou?íváním soubor? cookies na základě odkazu (“cookies banner”), který Vám poskytujeme na webových stránkách, je zákonnost pou?ití dále upravena v ?lánku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Doba uchování

Jakmile data ulo?ená v souborech cookies ji? nejsou pro výše popsané ú?ely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se m??e uskute?nit v jednotlivých p?ípadech, pokud tak vy?aduje zákon.

5. Nastavení prohlí?e?e

Většina prohlí?e?? je ji? nastavena tak, aby cookies p?ijímala. Nastavení prohlí?e?e m??ete změnit tak, aby p?ijímal pouze ur?ité cookies nebo ?ádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, ?e pokud omezíte funk?nost soubor? cookies, docílíte tím omezení funk?nosti našich webových stránek.

M??ete také pou?ít nastavení prohlí?e?e k odstranění cookies, které jsou ji? v prohlí?e?i ulo?eny. Dále je mo?né nastavit váš prohlí?e? tak, aby vás informoval p?ed ulo?ením cookies. Jeliko? se r?zné prohlí?e?e mohou v p?íslušných funkcích lišit, pou?ijte pro nastavení mo?ností p?íslušnou nabídku nápovědy prohlí?e?e.

Pokud byste chtěli ucelený p?ehled o p?ístupu t?etích stran do Vašeho internetového prohlí?e?e, doporu?ujeme vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

§ 7 Nástroje pro analýzu a sledování

Pou?íváme analytické nástroje k trvalému zajištění optimalizace stránek a zlepšení u?ivatelské orientace v rámci našich webových stránek. S pomocí sledovacích opat?ení lze také vytvá?et statistiky a zaznamenávat vyu?ití našich webových stránek návštěvníky a dále rozvíjet online nabídku pro Vás s pomocí získaných poznatk?.

Na základě toho je pou?ívání analytických nástroj? popsaných ní?e od?vodněno v souladu s ?lánkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Následující popis nástroj? analýz také zobrazuje p?íslušné ú?ely zpracování a dot?ené osobní údaje.

1. Adobe Analytics (OMNITURE)

Pou?íváme Adobe Analytics (Omniture/Adobe Systems, 345 Park AVE, San Jose, CA 95110, htttps://www.adobe.com) k vytvá?ení pseudonymních u?ivatelských profil?, které uspokojí pot?eby našich webových stránek. Aplikace Adobe Analytics (Omniture) pou?ívá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve Vašem po?íta?i, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak u?ivatelé stránky pou?ívají. Informace vygenerované cookies o Vašem pou?ívání webových stránek jsou obvykle p?enášeny a ukládány spole?ností Adobe na serverech ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, ?e jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci IP, nastavení serveru, které jsme provedli, zajiš?uje, ?e p?ed geolokalizací je adresa IP anonymní. Poslední oktet adresy IP je nahrazen nulami. P?edtím, ne? se informace vygenerované cookies ulo?í, IP adresa je nahrazena individuálními generickými adresami IP. Spole?nost Adobe pou?ije tyto informace k vyhodnocení vašeho pou?ívání stránek, k sestavení zprávy o ?innostech webových stránek a k poskytnutí dalších slu?eb souvisejících s pou?íváním webových stránek a internetu.

K vytvo?ení pseudonymních u?ivatelských profil? m??ete kdykoliv vznést námitky. Existuje několik zp?sob?, jak tak u?init:

1) Jedním ze zp?sob?, jak zrušit analýzu webových stránek spole?nosti Adobe Analytics (Omniture), je nastavit cookies tak, aby byla Adobe sdělena instrukce, aby p?i odhlášení neulo?il nebo nepou?íval Vaše informace pro ú?ely webových analýz. Vezměte prosím na vědomí, ?e s tímto ?ešením nebude webová analýza probíhat, dokud cookies znovu neumo?níte údaje ukládat.

2) M??ete také zabránit ukládání cookies pou?ívaných k vytvo?ení profilu nastavením p?íslušného softwaru prohlí?e?e odpovídajícím zp?sobem.

2. Webtrekk

Na webových stránkach/mobilních aplikacích vyu?íváme slu?by Webtrekku, webové analýzy spole?nosti Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin, https://www.webtrekk.com/en/home/, k shromá?dění statických údaj? o pou?ívání našich webových stránek a optimalizaci našich slu?eb odpovídajícím zp?sobem.

P?i ka?dém p?ístupu na web nebo mobilní aplikaci se informace shroma??ují a vyhodnocují pro ú?ely kontroly webových stránek, které jsou p?enášeny prohlí?e?em u?ivatele. Údaje jsou shroma??ovány prost?ednictvím pixelu, který je integrován na stránce.

Vaše IP adresa je anonymizovaná, ukládaná a odesílaná, co? znemo?ňuje ur?it Vaší toto?nost prost?ednictvím IP adresy. Webtrekk pou?ívá cookies, které budou odstraněny po ukon?ení relace prohlí?e?e. Toté? platí pro last-click cookies. Vyu?íváme také cookies, které trvají déle ne? 6 měsíc? a jsou vymazány po p?edem definovaném po?tu pou?ití.

Podrobnější seznam poskytnutých informací naleznete na adrese https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/.

Spole?nost Webtrekk ukládá IP adresu pouze ve zkrácené (anonymizované) formě a pou?ívá ji pouze pro detekci relace, geolokalizaci a prevenci kybernetických útok?. IP adresa bude okam?itě smazána, aby byla zaznamenaná data anonymní.

U?ivatelé se mohou kdykoliv odhlásit z anonymizovaného sledování jejich návštěvních údaj?, tak?e ji? do budoucna sledováni nebudou. Chcete-li zrušit sledování Webtrekk, pou?ijte cookies s názvem webTrekkOptOut z domény webtrekk.net. Toto odhlášení pro sledování je aktivní, pokud tento soubor cookies není smazán. Cookies jsou je nastaveny pro danou doménu, prohlí?e? a po?íta?. Pokud nap?íklad u?ivatel navštíví web z r?zných míst nebo jiných prohlí?e??, musí nastavit cookies pro ka?dý po?íta? a prohlí?e? odděleně.

§ 8 Plug-Ins

1. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest

Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je mo?né, ?e osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shroma??ovány prost?ednictvím těchto plugin?, p?edány p?íslušné slu?bě a propojeny s p?íslušnou slu?bou návštěvníka.

Spole?nost Penny neshroma??uje ?ádné osobní údaje prost?ednictvím sociálních plugin?. Abychom zabránili p?enosu dat poskytovatel?m slu?eb v USA bez vědomí u?ivatele, pou?ili jsme na našem webu tzv. ?ešení Shariff. To má za následek, ?e p?íslušné sociální pluginy jsou zpo?átku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku p?íslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete p?esměrováni na slu?bu p?íslušného poskytovatele. Toto ?ešení zajiš?uje, ?e osobní údaje nejsou automaticky p?edávány poskytovatel?m p?íslušných sociálních modul? p?i návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních plugin?, mohou být data p?enášena p?islušnému poskytovateli slu?eb a ulo?ena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k p?enosu dat mezi Vámi a p?íslušným poskytovatelem sociálního pluginu.

Po kliknutí na sociální plugin dostane p?íslušný poskytovatel slu?eb informace, ?e jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, ?e není t?eba mít u p?íslušné slu?by u?ivatelský ú?et, ani tam nemusíte být p?ihlášeni. Pokud však ji? máte p?i své návštěvě našeho webu u?ivatelský ú?et u p?íslušného poskytovatele slu?eb a jste ji? p?ihlášeni k tomuto ú?tu, data shromá?děna sociálním pluginem jsou p?i?azena p?ímo k vašemu ú?tu. Pokud si nep?ejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele slu?eb, musíte se p?ed svým kliknutím na některý ze sociálních modul? odhlásit.

Spole?nost Penny nemá ?ádný vliv na to, zda a do jaké míry si p?íslušní poskytovatelé slu?eb shroma??ují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, ú?elu ani doby uchování p?íslušného sběru údaj?. Rádi bychom však poukázali na to, ?e je t?eba p?edpokládat, ?e alespoň IP adresa a informace týkající se za?ízení, jsou pou?ívány a zaznamenávány prost?ednictvím sociálních plugin?. Je také mo?né, ?e p?íslušní poskytovatelé slu?eb pou?ívají cookies.

Rozsah a ú?el shroma??ování údaj? p?íslušnou slu?bou, jako? i další zpracování a vyu?ití Vašich údaj? naleznete v informacích o ochraně osobních údaj? p?ímo na webových stránkách p?íslušné slu?by. Zde získáte také informace o p?íslušných právech na ochranu dat a mo?nostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
https://en-gb.facebook.com/policy.php
b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

§ 9 Hypertextové odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerent? a p?idru?ených spole?ností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete vyu?ívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, ?e tyto webové stránky, na ně? odkaz smě?uje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údaj?, a proto nep?ijímáme ?ádnou odpovědnost za tyto zásady. P?ed odesláním osobních údaj? na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údaj? na těchto webových stránkách.

§ 10 Vaše práva jako subjektu údaj?

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údaj? ve smyslu Obecného na?ízení o ochraně osobních údaj? (GDPR) a vztahují se na Vás tato práva:

• Podle ?lánku 15 GDPR máte právo získat potvzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou ?i nejsou zpracovávány. Zejména m??ete získat informace o ú?elu zpracování, kategorii dot?ených osobních údaj?, p?íjemci nebo kategorii p?íjemc?, kterým osobní údaje byly nebo budou zp?ístupněny, zejména p?íjemci ve t?etích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje ulo?eny, nebo není-li ji mo?né u?it, kritéria pou?ítá ke stanovení této doby, existence práva po?adovat opravu nebo výmaz osobních údaj? týkající se subjektu údaj? nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stí?nost u dozorového ú?adu, veškeré informace o zdroji osobních údaj?, pokud nejsou získány od subjektu údaj? a existenci automatizovaného rozhodování, v?etně profilování, p?ípadně smysluplné informace týkající se pou?itého postupu.

• Podle ?lánku 16 GDPR m??ete okam?itě po?ádat o opravu nep?esných osobních údaj? bez zbyte?ného odkladu, p?ípadně doplnění neúplných osobních údaj?, a to i poskytnutím dodate?ného prohlášení.

• Podle ?lánku 17 GDPR m??ete po?ádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za p?edpokladu, ?e zpracování není nezbytné pro ú?ely uvedené v ?lánku 17 odst. 3 GDPR.

• Podle ?lánku 18 GDPR m??ete po?ádat o omezení zpracování Vašich osobních údaj?, pokud popíráte p?esnost údaj?, zpracování údaj? je protiprávní a subjekt údaj? odmítá výmaz osobních údaj? a ?ádá místo toho o omezení jejich pou?ití, osobní údaje ji? nejsou pro ú?ely zpracování pot?ebné, ale subjekt údaj? je po?aduje pro ur?ení, výkon nebo obhajobu právních nárok?. Nárok podle ?lánku 18 GDPR máte té?, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s ?l. 21 odst. 1 GDPR.

• Podle ?lánku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, bě?ně pou?ívaném a strojově ?itelném formátu, nebo m??ete po?ádat o jejich p?edání jinému správci.

• Podle ?lánku 7 odst. 3 GDPR m??ete sv?j souhlas se zpracováním osobních údaj? kdykoliv odvolat. V d?sledku toho ji? není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.

• Podle ?lánku 77 GDPR máte právo podat stí?nost u dozorového ú?adu. M??ete se obrátit na dozorový ú?ad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

Tato práva m??ete uplatnit kontaktováním spole?nosti Penny na adrese: ochranadat@penny.cz, ochranadat.penny.cz, nebo Penny Market s.r.o., Radonice, Po?ernická 257, PS? 250 73

§ 11 Právo k námitkám

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údaj? prováděno podle ?lánku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak ji? bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údaj? podle ?lánku 21 GDPR, za p?edpokladu, ?e existují d?vody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Vaše námitky zašlete prosím na: dpo@penny.cz

§ 12 Zabezpe?ení dat a bezpe?nostní opat?ení

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji d?věrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneu?ití Vašich ulo?ených údaj?, provádíme rozsáhlá technické a organiza?ní opat?ení, která jsou pravidelně kontrolována a p?izp?sobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, ?e vzhledem k struktu?e internetu je mo?né, ?e pravidla ochrany údaj? a výše uvedená bezpe?nostní opat?ení nemusí být dodr?ována jinou osobou ?i institucí, za co? neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, nap?. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být ?teny t?etí stranou. Nemáme ?ádnou mo?nost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností u?ivatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneu?ití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným zp?sobem.

 

 

Pro více informací o Právech souvisejících se zpracováním osobních údaj? v souvislosti s monitorováním ve?ejných prostor kamerami údaj? dle ?l. 13 a 14 Na?ízení klikněte sem

20181212
篮球世界杯投注