NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ Informa?ní a reklama?ní ?ád

Informace spot?ebiteli o mimosoudním ?e?ení spot?ebitelskych spor?

podaná spot?ebiteli ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění
pozdějších p?edpis? (dále jen „Zákon o ochraně spot?ebitele“)


Obchodní spole?nost Penny Market s.r.o., I?O: 64945880, se sídlem Radonice, Po?ernická 257, PS? 25073, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vlo?ka 42812 (dále jen „Prodávající“), tímto spot?ebitele informuje o tom, ?e dle Zákona o ochraně spot?ebitele má právo na mimosoudní ?ešení spot?ebitelského sporu ze smlouvy uzav?ené s Prodávajícím s tím, ?e subjektem mimosoudního ?ešení p?íslušných spot?ebitelských spor? je ?eská obchodní inspekce (www.coi.cz), p?ípadně i další subjekty, které k tomu budou pově?eny Ministerstvem pr?myslu a obchodu (www.mpo.cz).

 

P?edtím, ne? lze v?bec p?ípadný spor p?edlo?it subjektu mimosoudního ?ešení spot?ebitelských spor?, je nutné, aby spot?ebitel p?íslušný spor nejprve ?ešil s Prodávajícím a bylo tak v prvé ?adě mo?né dosáhnout urovnání sporu p?ímo mezi Prodávajícím a spot?ebitelem.


Podmínky a pravidla pro postup mimosoudního ?ešení spot?ebitelského sporu vyplývají z p?íslušných ustanovení Zákona o ochraně spot?ebitele s tím, ?e mimosoudní ?ešení se zahajuje v?dy jen na návrh spot?ebitele a kdy meritorním výsledkem takového mimosoudního ?ešení m??e být dohoda stran sporu o vy?ešení sporu, nikoli jednostranné ulo?ení jakékoli povinnosti Prodávajícímu proti jeho v?li.


Uplatnění postupu v podobě mimosoudního ?ešení spot?ebitelského sporu je právem
spot?ebitele, nikoli jeho povinností. Zahájením mimosoudního ?ešení spot?ebitelského sporu
p?itom není jakkoli dot?eno právo spot?ebitele ani Prodávajícího domáhat se ochrany práv a
oprávněných zájm? soudní cestou.

Reklama?ní ?ád spole?nosti Penny Market s. r. o

Tento reklama?ní ?ád byl vypracován v souladu se zákonem ?. 89/2012 Sb., Ob?anský zákoník a zákonem ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, vše v ú?inném znění a vztahuje se na zbo?í zakoupené kupujícími v provozovnách obchodní spole?nosti Penny Market s.r.o., se sídlem Po?ernická 257, 250 73 Radonice, I?: 64945880, zapsané v obchodním rejst?íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vlo?ka 42812 (dále jen „Prodávající“ ?i „Penny Market s.r.o.“). Kupující p?evzetím zbo?í od Prodávajícího souhlasí s tímto reklama?ním ?ádem.

 

?lánek I

Právo na uplatnění reklamace

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zbo?í vada, za kterou odpovídá Prodávající dle podmínek tohoto reklama?ního ?ádu a platných právních p?edpis?, m??e kupující uplatnit své právo z vadného plnění, neboli té? právo z vady, a to v souladu s tímto reklama?ním ?ádem; uplatněním takového práva kupujícího se rozumí reklamace zbo?í. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zbo?í bylo ?isté, kompletní a v souladu s hygienickými p?edpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

2. Kupující je povinen p?i pou?ívání zbo?í dodr?ovat kromě obecně známých pravidel také podmínky stanovené pro pou?ívání zbo?í v záru?ním listě nebo v návodu na pou?ívání, u?ívat a ošet?ovat zbo?í v souladu s jeho p?irozenou ?ivotností a dále nesmí porušit plomby, pokud je zbo?í zaplombováno.

 

?lánek II

Místo uplatnění reklamace

1. Kupující uplatňuje reklamaci u vedoucího nebo zástupce vedoucího provozovny Prodávajícího (dále jen „kompetentní osoba“), p?ípadně i v sídle Prodávajícího. V provozovně musí být po celou provozní dobu kompetentní osoba p?ítomna.

2. Je-li v písemném potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění uvedena jiná osoba r?ená k provedení opravy, která je v místě provozovny Prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bli?ším, uplatní kupující právo na opravu u osoby ur?ené k provedení opravy.

3. Nákup reklamovaného zbo?í prokazuje kupující prodejním dokladem o koupi takového zbo?í, záru?ním listem, byl-li na zbo?í vystaven, p?ípadně jiným zp?sobem, kterým kupující identifikuje reklamované zbo?í a proká?e datum koupě zbo?í u Prodávajícího.

 

?lánek III

Odpovědnost prodávajícího

 

1. P?i prodeji zbo?í zákazník?m Prodávající odpovídá za to, ?e zbo?í p?i p?evzetí nemá vady (tzv. jakost p?i p?evzetí). V rámci jakosti p?i p?evzetí Prodávající zejména odpovídá zákazníkovi za to, ?e prodávaná věc v době, kdy zákazník věc p?evzal i) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník o?ekával s ohledem na povahu zbo?í a na základě reklamy jimi prováděné, ii) se hodí k ú?elu, pro který její pou?ití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle pou?ívá, iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p?edloze, byla-li jakost nebo provedení ur?eno podle smluveného vzorku nebo p?edlohy, iv) je v odpovídajícím mno?ství, mí?e nebo hmotnosti a v) vyhovuje po?adavk?m právních p?edpis?.

2. Projeví-li se vada v pr?běhu šesti měsíc? od p?evzetí, má se vyvratitelným zp?sobem za to, ?e věc byla vadná ji? p?i p?evzetí.

3. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na:

a) vadu zbo?í, kterou kupující zp?sobil sám;

b) p?ípady, kdy kupující p?ed p?evzetím zbo?í o vadě zbo?í věděl;

c) reklamaci kupujícího, která odporuje povaze zbo?í, zejména z d?vodu uplynutí doby ?ivotnosti zbo?í ?i jeho spot?ebování;

d) vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva z ceny zbo?í;

e) opot?ebení zbo?í zp?sobené jeho obvyklým u?íváním nebo na jeho nesprávné ?i nadměrné pou?ívání nebo na dobu po uplynutí doby ?ivotnosti zbo?í;

f) vadu u pou?itého zbo?í odpovídající mí?e pou?ívání nebo opot?ebení zbo?í, kterou takové zbo?í mělo p?i p?evzetí kupujícím;

g) vadu spojenou s porušením ochranné plomby na zbo?í;

h) vadu zp?sobenou zásahem neoprávněné osoby na zbo?í nebo jeho sou?ásti;

i) vadu, která byla zp?sobena na zbo?í vnější událostí mimo dosah Prodávajícího.

 

4. Reklamuje-li kupující vady zbo?í, je kompetentní osoba povinna reklamaci ?ádně prově?it a rozhodnout o ní ihned, ve slo?itých p?ípadech do t?í pracovních dn? od uplatnění reklamace. Do  této t?ídenní lh?ty k rozhodnutí o reklamaci se nezapo?ítává doba p?imě?ená podle druhu výrobku ?i slu?by pot?ebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, v?etně odstranění vady, musí být vy?ízena bez zbyte?ného odkladu, nejpozději do 30 dn? ode dne uplatnění reklamace. Kompetentní osoba m??e dohodnout s kupujícím jinou lh?tu, zvláště kdy? vy?ízení reklamace vy?aduje odborné posouzení. P?i uplatnění reklamace je kompetentní osoba Prodávajícího povinna kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zp?sob vy?ízení reklamace kupující po?aduje.

5. Pokud není kupující spokojen s postupem p?i vy?izování reklamace, p?ivolá kompetentní osoba, která vy?izuje reklamaci, p?íslušného nad?ízeného (je-li tento k dispozici), který znovu celou situaci posoudí a najde p?ijatelné ?ešení. P?i vy?ízení reklamace je potom kompetentní osoba povinna dále vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a zp?sobu vy?ízení reklamace, v?etně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, p?ípadně vydá písemné od?vodnění zamítnutí reklamace; vy?ízením reklamace se p?itom rozumí ukon?ení p?íslušné reklamace kupujícího.

6. O vy?ízení reklamace (nebude-li toto provedeno na místě p?i uplatnění reklamace) bude Prodávající kupujícího informovat, a to zpravidla e-mailem, textovou zprávou SMS, p?ípadně jiným vhodným zp?sobem.

 

?lánek IV

Doba pro uplatnění práv z vady zbo?í a záruka za jakost zbo?í

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zbo?í, která se vyskytne u zbo?í v době 24 měsíc? od p?evzetí zbo?í. Běh této doby se p?itom staví v p?ípadě oprávněné reklamace, a to po dobu opravy reklamovaného zbo?í ?i jeho výměny (není-li mo?ná výměna p?ímo v provozovně). V p?ípadě výměny zbo?í po jeho reklamaci bě?í doba pro uplatnění práv z vad zbo?í znovu ode dne, kdy je kupující povinen si vyměněné zbo?í p?evzít.

2. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu p?ipojenému k věci nebo v reklamě na zbo?í uvedena doba, po kterou lze věc pou?ít, pou?ijí se pro odpovědnost Prodávajícího za vady zbo?í ustanovení Ob?anského zákoníku o záruce za jakost. Prodávající se v takovém p?ípadě p?edevším zavazuje, ?e věc bude po ur?itou dobu zp?sobilá k pou?ití pro obvyklý ú?el nebo ?e si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka m??e p?itom být poskytnuta i na jednotlivou sou?ást věci. Záruka m??e být rovně? mezi Prodávajícím a kupujícím sjednána. Vy?ídí-li se reklamace kupujícího opravou a platí-li na zbo?í záru?ní doba ze záruky za jakost zbo?í, prodlu?uje se záru?ní doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je kupující povinen po skon?ení opravy si zbo?í p?evzít. Vy?ídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zbo?í za bezvadné a platí-li na zbo?í záru?ní doba ze záruky za jakost zbo?í, plyne pro nové zbo?í záru?ní doba znovu ode dne, kdy je kupující povinen si vyměněné zbo?í p?evzít.

3. P?i koupi zbo?í kupujícím je Prodávající povinen na ?ádost kupujícího potvrdit kupujícímu, v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v p?ípadě vadného plnění; v tomto potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění se uvede název Prodávajícího, sídlo a identifikující údaj, pop?ípadě i další údaje pot?ebné ke zjištění toto?nosti Prodávajícího. Umo?ňuje-li to povaha věci, posta?í namísto takového potvrzení vydat kupujícímu doklad o koupi zbo?í, který bude obsahovat uvedené údaje. Prodávající má p?itom z vadného plnění povinnosti v?dy nejméně v tom rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

4. Vady potraviná?ského zbo?í, které se rychle kazí, musí kupující reklamovat neprodleně po zjištění vady, zpravidla nejpozději následující den po koupi, avšak v?dy v době, po kterou lze věc pou?ít. Vady potraviná?ského zbo?í, u něho? je uvedeno datum pou?itelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, musí kupující reklamovat nejpozději v den odpovídající datu pou?itelnosti nebo minimální trvanlivosti.

5. Není-li reklamace ze strany kupujícího uplatněna v době pro uplatnění práva z vady zbo?í, p?ípadně v záru?ní době, jestli?e tato se na zbo?í vztahovala, je Prodávající oprávněn namítnout opo?děnou reklamaci a jeho povinnosti z odpovědnosti za vadu zbo?í zanikají.

 

 

?lánek V

Práva (a povinnosti) kupujícího

1.P?i vadě zbo?í má kupující právo po?adovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nep?imě?ené; pokud se ale vada týká pouze sou?ásti věci, m??e kupující po?adovat jen výměnu této sou?ásti. V p?ípadě, ?e není mo?né dodat novou věc bez vad, p?ípadně nelze provést výměnu vadné sou?ásti věci, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a po?adovat vrácení kupní ceny za sou?asného vrácení p?edmětného zbo?í. Je-li uplatnění výše uvedených práv kupujícího neúměrné vzhledem k povaze vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbyte?ného odkladu), má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2. Kupující má právo na dodání nové věci, nebo na výměnu sou?ásti věci i v p?ípadě odstranitelné vady, pokud kupující nem??e věc ?ádně u?ívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší po?et vad. V takovém p?ípadě má kupující rovně? právo od smlouvy odstoupit a po?adovat vrácení kupní ceny za sou?asného vrácení p?edmětného zbo?í.

3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu sou?ásti věci nebo opravu věci, m??e kupující po?adovat p?imě?enou slevu z kupní ceny. Na p?imě?enou slevu z kupní ceny má kupující právo i v p?ípadě, ?e mu Prodávající nem??e dodat novou věc bez vad, vyměnit její sou?ást nebo věc opravit, jako? i v p?ípadě, ?e Prodávající nezjedná nápravu v p?imě?ené době nebo ?e by zjednání nápravy kupujícímu p?sobilo zna?né obtí?e.

4. Má-li zbo?í vadu, za kterou je Prodávající odpovědný, a jedná-li se sou?asně o věc prodávanou za ni?ší cenu nebo o věc pou?itou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na p?imě?enou slevu.

5. Kupující p?itom není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodate?ně měnit po?adovaný zp?sob vy?ízení reklamace. Kupující je povinen p?evzít si reklamované zbo?í do 30 dn? ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vy?ízena. V p?ípadě, ?e kupující takovou sou?innost Prodávajícímu neposkytne, je Prodávající oprávněn k náhradě obvyklého skladného nebo k prodeji zbo?í na ú?et kupujícího; p?ed tímto je Prodávající povinen kupujícího p?edem informovat a poskytnout mu p?imě?enou dodate?nou lh?tu k nápravě.

6. V p?ípadě, ?e jde o oprávněnou reklamaci, má kupující právo na úhradu nutných náklad? spojených s reklamací, kterými se p?itom rozumí náklady nejmenší mo?né.

 

?lánek VI

Reklamace pou?itého zbo?í

 

U pou?itého zbo?í je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pro vadu, která se vyskytla u zbo?í v době 24 měsíc? ode dne p?evzetí zbo?í kupujícím. Tato doba m??e být dohodou Prodávajícího a kupujícího zkrácena na 12 měsíc?; takové zkrácení vyzna?í Prodávající vhodným zp?sobem zejména na prodejním dokladu.

 

?lánek VII

Zpracování osobních údaj?

 

Informace o kupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony ?eské republiky, zejména se zákonem ?. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj? a o změně některých zákon?, ve znění pozdějších p?edpis?.

 

?lánek VIII

Mimosoudní ?ešení spot?ebitelských spor?

 

Prodávající informuje kupujícího o tom, ?e dle zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozdějších p?edpis?, má právo na mimosoudní ?ešení spot?ebitelského sporu ze smlouvy uzav?ené s Prodávajícím s tím, ?e subjektem mimosoudního ?ešení p?íslušných spot?ebitelských spor? je ?eská obchodní inspekce (www.coi.cz), p?ípadně i další subjekty, které k tomu budou pově?eny Ministerstvem pr?myslu a obchodu (www.mpo.cz). Bli?ší informace o mimosoudním ?ešení spot?ebitelských spor? lze nalézt na internetových stránkách Prodávajícího (www.moonlightcorner.com).

 

?lánek IX

Závěre?ná ustanovení

 

Tento reklama?ní ?ád spole?nosti Penny Market s.r.o. nahrazuje veškerá p?edchozí znění reklama?ního ?ádu spole?nosti Penny Market s.r.o.

 

Penny Market s.r.o., Radonice 257, 250 73 Radonice

I?O : 649 458 80 DI?: CZ 649 458 80

Zápis do obch. Rejst?íku proveden 25. ledna 1996 a veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 42812 verze 3/ 2016

 

 

 

 

Informace k ak?ním produkt?m na webu penny.cz

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku jsou v K?. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být pou?ity ilustra?ní fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zbo?í. Pokud v dusledku ne?ekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku ur?itého zbo?í, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr mo?ný jen v obvyklém mno?ství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak).

*Takto oznacené produkty nenále?í do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na príslušné prodejny v menším mno?ství, a z toho duvodu jedinecná nabídka na toto zbo?í platí pouze první den uvedeného období akce.

Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzav?ení smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument ur?ený pouze k marketingovým a  propagacním ú?el?m. Vzhledem k faktu, ?e spole?nost Penny Market s. r. o. pravidelně provádí kontrolu na p?ítomnost reziduí pou?ívaných chemických látek pri pěstování ovoce a zeleniny, shledává ob?anské sdru?ení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.

20181212
篮球世界杯投注