NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ Kvalita potravin

Na?e kvalita

Kvalita

Na?e kvalita

Kvalita

Na?e kvalita

Na?e kvalita

P?ísná kritéria výběru

Naše kontrola kvality za?íná mnohem d?íve, ne? výrobek vyskladníme na naše prodejny. Po?adujeme, aby naši dodavatelé privátních výrobk?  byli certifikováni podle standardu IFS FOOD. Zákazníci si mohou být naprosto jistí, ?e všechny  výrobky vyhovují po?adavk?m, které jsou v souladu se zákonem o potravinách a s našimi interními specifikacemi.

Ji? během výběrového ?ízení se u výrobk? posuzuje slo?ení a dochází k senzorickému hodnocení vzork?. Tato kontrola se poté pravidelně opakuje. Senzorické hodnocení provádí hodnotitelé, kte?í absolvovali senzorické zkoušky. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze jsme  vyškolili naše kolegy, kte?í se spolupodílejí na hodnocení a kontrole kvality jednotlivých výrobk? podle stanovených pravidel.

Kontrolují se nejen senzorické vlastnosti výrobku, ale také jeho slo?ení. Posuzují se obsahy hlavních slo?ek ve výrobku  a obsah aditivních látek. Cílem je, aby výrobky pod privátní zna?kou měly co mo?ná nejni?ší obsah aditivních látek srovnatelných s konkurencí. PENNY nechává své vlastní výrobky pravidelně testovat nezávislými akreditovanými renomovanými institucemi a laborato?emi.

Ovoce a zelenina

Naše sklady jsou pomyslnou vstupní bránou, kde se rozhodne, zda zbo?í budeme nabízet na prodejnách, nebo bude vráceno dodavateli. Veškeré ovoce a zelenina projdou ještě p?edtím, ne? se dostanou na obchod a k našemu zákazníkovi, kontrolou na našich distribu?ních skladech. Ka?dá dodávka je pe?livě zkontrolována inspektorem kvality. Zbo?í musí odpovídat zákonným po?adavk?m a interním specifikacím.

Obrovské mno?ství zbo?í, které projde skladem, vy?aduje rychlé zpracování dat, a proto pou?íváme IT aplikaci. V IT aplikaci jsou všechny údaje na jednom místě a na jednotlivých centrálních skladech tak okam?itě vidíme vše pot?ebné. O našich dodavatelích nebo jednotlivých výrobcích lze tímto zp?sobem jednoduše získat celou ?adu u?ite?ných statistických údaj?.

Všechny naše centrální sklady získaly certifikát IFS Logistic, systém oddělení kvality získal certifikát ISO 22000.

Na?e kvalita

P?ísná kritéria výběru

Naše kontrola kvality za?íná mnohem d?íve, ne? výrobek vyskladníme na naše prodejny. Po?adujeme, aby naši dodavatelé privátních výrobk?  byli certifikováni podle standardu IFS FOOD. Zákazníci si mohou být naprosto jistí, ?e všechny  výrobky vyhovují po?adavk?m, které jsou v souladu se zákonem o potravinách a s našimi interními specifikacemi.

Ji? během výběrového ?ízení se u výrobk? posuzuje slo?ení a dochází k senzorickému hodnocení vzork?. Tato kontrola se poté pravidelně opakuje. Senzorické hodnocení provádí hodnotitelé, kte?í absolvovali senzorické zkoušky. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze jsme  vyškolili naše kolegy, kte?í se spolupodílejí na hodnocení a kontrole kvality jednotlivých výrobk? podle stanovených pravidel.

Kontrolují se nejen senzorické vlastnosti výrobku, ale také jeho slo?ení. Posuzují se obsahy hlavních slo?ek ve výrobku  a obsah aditivních látek. Cílem je, aby výrobky pod privátní zna?kou měly co mo?ná nejni?ší obsah aditivních látek srovnatelných s konkurencí. PENNY nechává své vlastní výrobky pravidelně testovat nezávislými akreditovanými renomovanými institucemi a laborato?emi.

Ovoce a zelenina

Naše sklady jsou pomyslnou vstupní bránou, kde se rozhodne, zda zbo?í budeme nabízet na prodejnách, nebo bude vráceno dodavateli. Veškeré ovoce a zelenina projdou ještě p?edtím, ne? se dostanou na obchod a k našemu zákazníkovi, kontrolou na našich distribu?ních skladech. Ka?dá dodávka je pe?livě zkontrolována inspektorem kvality. Zbo?í musí odpovídat zákonným po?adavk?m a interním specifikacím.

Obrovské mno?ství zbo?í, které projde skladem, vy?aduje rychlé zpracování dat, a proto pou?íváme IT aplikaci. V IT aplikaci jsou všechny údaje na jednom místě a na jednotlivých centrálních skladech tak okam?itě vidíme vše pot?ebné. O našich dodavatelích nebo jednotlivých výrobcích lze tímto zp?sobem jednoduše získat celou ?adu u?ite?ných statistických údaj?.

Všechny naše centrální sklady získaly certifikát IFS Logistic, systém oddělení kvality získal certifikát ISO 22000.

20181212
篮球世界杯投注